dokumenty

O nas

Direct Webforms

Pole jest wymagane

Załączony plik:

Wymagany jest plik PDF

Aplikacja została wysłana pomyślnie!

Błąd podczas wysyłania aplikacji1

Aplikacje zagnieżdżone

$processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_DG1VVkG30aQM__column-2", "navbar-call") $processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_DG1VVkG30aQM__column-1", "")

Zarząd

Zarząd

Zarząd AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

  • Dorota Piwońska - p.o. Prezesa Zarządu
  • Daniel Zahorenko - Wiceprezes Zarządu
  • Jarosław Boguszyński - Członek Zarządu

Dorota Piwońska

p.o. Prezesa Zarządu AGRO TUW

Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania w spółkach prawa handlowego. Ostatnio pełniła funkcję Wiceprezesa AMW SINEVIA sp. z o.o. Wieloletnią karierę zawodową związała z rynkiem finansowym pełniąc funkcje kierownicze w organach nadzorczych, regulacyjnych i instytucjach finansowych. Była Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W Ministerstwie Finansów kierowała pracami Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego a w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pełniła funkcje kierownicze w Departamencie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Była Doradcą w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zarządzania Strategicznego. Szerokie doświadczenie na rynku ubezpieczeń zdobywała w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Nationale Nederlanden Polska S.A. W Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego kierowała pionem klienta strategicznego oraz zarządzała wykonywaniem zadań Spółki i realizacją jej polityki w obszarze ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych kierowanych do klientów korporacyjnych oraz ubezpieczeń morskich i transportowych, ubezpieczeń finansowych i bancassurance.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto, posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Daniel Zahorenko

Wiceprezes Zarządu AGRO TUW

Odpowiedzialny za produkty, sprzedaż, wsparcie sprzedaży, marketing i PR. Daniel Zahorenko ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Executive Master of Business Administration. Od 2001 jest związany z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdzie przez wiele lat pełnił kluczowe role m.in. Kierownika Wydziału Ubezpieczeń, Kierownika Placówki Terenowej, Dyrektora Oddziału Regionalnego, Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników, Radcy Prezesa KRUS oraz Zastępcy Prezesa. W 2016 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie z ramienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników skutecznie współrealizował projekt nowoczesnych ubezpieczeń rolniczych doprowadzając do objęcia w Pocztowym TUW 49,5% udziałów przez FSUSR. Od 2017 roku związany z Ubezpieczeniami Pocztowymi jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za produkty, sprzedaż i wsparcie sprzedaży. Od marca 2021 roku Wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od lutego 2022 roku po nabyciu przez Fundusz Składkowy 100% udziałów w Towarzystwie - Wiceprezes AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Daniel Zahorenko jest żonaty, ma dwóch synów.

Jarosław Boguszyński

Członek Zarządu AGRO TUW

Odpowiedzialny za obszar finansów i zarządzania ryzykiem. Jarosław Boguszyński przez ponad dwadzieścia lat pracy zawodowej związany m.in. z finansami i zarządzaniem ryzykiem. Zajmował istotne stanowiska menedżerskie w instytucjach finansowych takich jak: Generali, BNP Paribas, Uniqa, Alior Bank oraz w sektorze administracji publicznej. Posiada również międzynarodowe doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych.

Jest Doktorem Nauk Fizycznych, Fizyka teoretyczna Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (Obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych).

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

  • Łukasz Popławski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • dr Aleksandra Hadzik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Jolanta Brańska – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Mariusz Stasiak – Apelski – Członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Mroczek – Członek Rady Nadzorczej

O nas - Dane o towarzystwach

Dane towarzystwa

Skład Zarządu
Dorota Piwońska – p.o. Prezesa Zarządu, Daniel Zahorenko - Wiceprezes Zarządu, Jarosław Boguszyński – Członek Zarządu.
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Nr KRS
0000145607
Kapitał zakładowy
94.500.000 zł - wpłacony w całości
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Biuro Obsługi Klienta
801 00 22 88, 48 370 48 48
REGON
015318360
E-mail
poczta@agroubezpieczenia.pl
NIP
113-24-01-245
Fax
+48 22 211 04 49
AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Z tego względu informujemy, że Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nie dotyczą postanowienia rozdziału 9 ww. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, ponieważ Towarzystwo nie posiada w swojej ofercie produktów nabytych na ryzyko klienta.
Zgodnie ze Statutem AGRO TUW, członkostwo zwyczajne uzyskuje się przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia przez samego ubiegającego się o członkostwo lub na jego rachunek przez innego ubezpieczającego.
Inspektorem Ochrony Danych w AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych jest Patrycja Baranowska. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@agroubezpieczenia.pl, lub telefonicznie: 22 211 04 16.

O nas - Centrum informacyjne

Centrum informacyjne

Rozpoczęcie wiosennego sezonu sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych

Z początkiem marca ubezpieczenia upraw z dopłatą dostępne w całej Polsce. • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. • Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, a dopłata z budżetu państwa może sięgać do 65% wartości umowy. • Dotowana ochrona upraw jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej oraz w wielu multiagencjach ubezpieczeniowych w całym kraju.

Więcej

Ubezpieczenie mienia od przepięć za 1 zł dla posiadaczy ubezpieczenia „Bezpieczny Rolnik Gospodarstwo"

Na trwający sezon ubezpieczeń rolnych AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przygotowało promocję w postaci ubezpieczenia mienia od przepięć za 1 zł. w pakiecie Bezpieczny Rolnik Gospodarstwo. Promocja dedykowana jest wszystkim obecnym i przyszłym klientom AGRO TUW, którzy oprócz ubezpieczeń obowiązkowych wykupią dobrowolne ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia domów jednorodzinnych.

Więcej

Ubezpieczenie od ognia w promocyjnej cenie 1 zł za każdy hektar

AGRO Ubezpieczenia (AGRO TUW) wprowadziły na bieżący jesienny sezon ubezpieczeń upraw rolnych specjalną promocję. Wszyscy rolnicy, którzy zdecydują się ubezpieczyć zboża i rzepak w AGRO Ubezpieczeniach mogą wykupić dodatkową ochronę od ryzyka ognia tylko za 1 zł od każdego ubezpieczonego hektara.

Więcej

O nas - Dla mediów

Dla mediów

Mikołaj Beda

AGRO Ubezpieczenia

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa

rzecznik@agroubezpieczenia.pl

Kontakt przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów. Pytania Klientów nt. umów ubezpieczenia prosimy kierować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce KONTAKT lub STREFA KLIENTA.